1

Тема: lcd1602 спецсимволы

//LCD1602 NANO = RS D2,E D3,D4 D4,D5 D5,D6 D6,D7 D7

void setup(){
 lcdInit();
 lcdWrite(0, 0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000);
 lcdWrite(8, 0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000);
 lcdWrite(16, 0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000);
 
 }

void loop(){
  lcdCurs(0,0);
 // lcdString("Volume");
  lcdChar(2);
  
 delay(1000);
 }

void lcdSend(bool rs, byte data) {
  if(rs==0){PORTD |= (1 << 2);} else{PORTD &= ~(1 << 2);}//RS
  del();
  if(((data >> 7) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 7); else PORTD &= ~(1 << 7);
  if(((data >> 6) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 6); else PORTD &= ~(1 << 6);
  if(((data >> 5) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 5); else PORTD &= ~(1 << 5);
  if(((data >> 4) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 4); else PORTD &= ~(1 << 4);
  e_pin();
  if(((data >> 3) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 7); else PORTD &= ~(1 << 7);
  if(((data >> 2) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 6); else PORTD &= ~(1 << 6);
  if(((data >> 1) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 5); else PORTD &= ~(1 << 5);
  if(((data >> 0) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 4); else PORTD &= ~(1 << 4);
  e_pin();
} 
void lcd(uint8_t cmd) {lcdSend(true, cmd);}
void lcdChar(const char chr) {lcdSend(false, (uint8_t)chr);}
void lcdString(const char* str) {while(*str != '\0') {del();lcdChar(*str);str++;}}
void del(){delay(1);}
void e_pin(){PORTD |= (1 << 3);del();PORTD &= ~(1 << 3);}
void lcdCurs(byte str, byte mesto){
 if(str==0){lcd(0b10000000+mesto);}
 if(str==1){lcd(0b11000000+mesto);}
 }
void lcdInit(){ 
  DDRD |= (1 << 2) | (1 << 3)| (1 << 4) | (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7); 
  delay(100);
  lcd(0x03);delayMicroseconds(4500);
  lcd(0x03);delayMicroseconds(4500);
  lcd(0x03);delayMicroseconds(200);
 
  lcd(0b00000010);del();
  lcd(0b00001100);del();
  lcdClear();
 } 
void lcdInt(long int_x){
  byte h[8];
  long int_y=int_x;
  int i,i_kol;
 if(int_x<0){int_x=abs(int_x);lcdChar('-');}  // если минус
 for(i_kol=0;int_x>0;i_kol++){int_x=int_x/10;} // определяем кол-во цифр в long
 for(i=0;i<i_kol;i++){h[i]=int_y%10; int_y=int_y/10;}// разбиваем число на отдельные цифры
 for(i=i_kol-1;i>=0;i--){lcdChar(h[i] +'0');} // преобразуем числа в char
 if(i_kol==0){lcdChar('0');} // если long = 0, то выводить ноль
 }
void lcdClear(){lcd(0b00000001);}  

void lcdWrite(byte addr_w, byte wr1,byte wr2,byte wr3,byte wr4,byte wr5,byte wr6,byte wr7,byte wr8){
 lcd(0b01000000|addr_w);
 lcdChar(wr1);lcdChar(wr2);lcdChar(wr3);lcdChar(wr4);lcdChar(wr5);lcdChar(wr6);lcdChar(wr7);lcdChar(wr8);
 }

2

Re: lcd1602 спецсимволы

//LCD1602 NANO = RS D2,E D3,D4 D4,D5 D5,D6 D6,D7 D7

int bb = 0;


void setup(){
 lcdInit();
 // lcdWrite(0, 0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000);
 // lcdWrite(8, 0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000);
 // lcdWrite(16, 0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000);
 
 }

void loop(){
  lcdCurs(0,0);
 
  lcdInt(bb++);

 // lcdChar(2);
  
 delay(1000);
 }

void lcdSend(bool rs, byte data) {
  del();
  if(rs==0){PORTD |= (1 << 2);} else{PORTD &= ~(1 << 2);}//RS  
  if((data >> 7) & 1 ==1) PORTD |= (1 << 7); else PORTD &= ~(1 << 7);
  if((data >> 6) & 1 ==1) PORTD |= (1 << 6); else PORTD &= ~(1 << 6);
  if((data >> 5) & 1 ==1) PORTD |= (1 << 5); else PORTD &= ~(1 << 5);
  if((data >> 4) & 1 ==1) PORTD |= (1 << 4); else PORTD &= ~(1 << 4);
  e_pin();
  if(((data >> 3) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 7); else PORTD &= ~(1 << 7);
  if(((data >> 2) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 6); else PORTD &= ~(1 << 6);
  if(((data >> 1) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 5); else PORTD &= ~(1 << 5);
  if(((data >> 0) & 1) ==1) PORTD |= (1 << 4); else PORTD &= ~(1 << 4);
  e_pin(); 
} 
void lcd(uint8_t cmd) {lcdSend(true, cmd);}
void lcdChar(const char chr) {lcdSend(false, (uint8_t)chr);}
void lcdString(const char* str) {while(*str != '\0') {lcdChar(*str);str++;}}
void del(){delayMicroseconds(350);}
void e_pin(){PORTD &= ~(1 << 3);delayMicroseconds(1);PORTD |= (1 << 3);delayMicroseconds(1);PORTD &= ~(1 << 3);delayMicroseconds(50);}
void lcdCurs(byte str, byte mesto){if(str==0){lcd(0b10000000|mesto);}if(str==1){lcd(0b11000000|mesto);}}
void lcdInit(){ 
  DDRD |= (1 << 2) | (1 << 3)| (1 << 4) | (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7); 
  _delay_ms(100);
  lcd(0x03);delayMicroseconds(4500);
  lcd(0x03);delayMicroseconds(4500);
  lcd(0x03);delayMicroseconds(200);
  lcd(0b00000010);del();
  lcd(0b00001100);del();
  lcdClear();
 } 
void lcdInt(int int_x){cli();char b_123[8];String(int_x).toCharArray(b_123,7);lcdString(b_123);sei();}
void lcdClear(){lcd(0b00000001);}  
void lcdWrite(byte addr_w, byte wr1,byte wr2,byte wr3,byte wr4,byte wr5,byte wr6,byte wr7,byte wr8){
 lcd(0b01000000|addr_w);
 lcdChar(wr1);lcdChar(wr2);lcdChar(wr3);lcdChar(wr4);lcdChar(wr5);lcdChar(wr6);lcdChar(wr7);lcdChar(wr8);
 }